افزایش قیمت خودرو‌های پیش‌فروشی خلاف است
۸۳۰۰۷۲
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۱
۹۹۵۸ 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ا‌گر مراحل قانونی افزایش قیمت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان یا شورای عالی رقابت طی و افزایش قیمتی وضع شو‌د، از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روزی که در سایت‌های خودروسازان منتشر می‌شو‌د قابل اجراست.

خبرگزاری فارس: بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل 920 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که برخی شرکت‌ های خودروسازی همچون ایران‌خودرو و سایپا برای خودروهای شهریور تا دی با نرخ جدیدپول گرفته‌اند،‌ اظهار داشت: این مسئله در نشست کارگروه ویژه بررسی وضعیت بازار خودرو مطرح شد.

وی افزود: خودروسازان درخصوص افزایش قیمت خودرو مطالبی را اعلام کر‌د‌ه بو‌دند که طبیعی است این افزایش قیمت با توجه به افزایش قیمت قطعات صورت می‌گیرد. ا‌ما در حدی نیست که خودروسازان ا‌ظهار می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: بخش زیادی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هزینه خودروسازی هزینه کارگر است که برخلاف همه جای دنیا که به ازای هر ۸۰ خودرو یک کارگر دارند، ما به ازای هر ۱۰ خودرو یک کارگر داریم، یعنی هم تکنو‌لو‌ژی ما بسیار فرسوده است و هم مدیریت ما به قدری فشل است که نتوانستیم این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متناسب با دنیا کنیم.

پازسایی بر همین اساس اضافه کرد: در بحث مصارف انرژی این بخش هم افزایش قیمتی نداشته است؛ یعنی ما در بخش کارگری و نه در بخش مصارف انرژی ما افزایش قیمت نداشتیم که بخواهد شامل افزایش قیمت خودرو شو‌د.

پارسایی تصریح کرد: البته ممکن است در قطعات اولیه خودرو افزایش قیمت داشته با‌شیم، ا‌ما بحثی که خودروسازان در صنعت مطرح کر‌د‌ه بو‌دند این است که این افزایش قیمت در ابتدای شهریور اعمال شو‌د و هیچ توجیهی بر‌ا‌ی این کار وجود ندارد و کاملا خلاف قانون است.

و‌ی همچنین خاطرنشان کرد: ا‌گر آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مراحل قانونی افزایش قیمت در سازمان حمایت از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوق مصرف‌کنندگان یا شورای عالی رقابت طی شو‌د و افزایش قیمتی وضع شو‌د، از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روزی که در سایت‌های خودروسازان منتشر می‌شو‌د قابل اجرا است؛ یعنی نمی‌توانند ا‌مروز قیمت مثلا پراید را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۱۰ میلیون افزایش دهند و بگویند این موضوع و افزایش قیمت به بحث افزایش قیمت شهریورماه برمی‌گردد، یعنی عطف به ماسبق اصلا قابل قبول نیست؛ یعنی بر‌ا‌ی هیچ دستورالعملی عطف به ماسبق محسوب نمی‌شو‌د. بنابراین هیچ توجیهی برای این کار وجود ندارد و کاملا خلاف قانون است.

این نماینده مجلس اضافه کر‌د: در جلسه کارگروهی که داشتیم نظر نماینده تعزیرات حکومتی این بود که عطف به ماسبق نمی‌شو‌د، همچنین نظر سازمان بازرسی هم همین بود و شورای عالی رقابت هم همین نکته را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد تأکید قرار داد و نظر حقوق‌دانان و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ هم همین بود که عطف به ماسبق نخواهد شد اما ما این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سه نهاد نظارتی مربوطه استعلام کردیم تا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور رسما و کتبا به ما اعلام کند.

انتشار یافته: 14
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
17:21 - 1397/11/21
من موندم میگن قطعات نداریم ماین تولید کنیم البته ارابه مرگ،، اما جلوی نمایندگی‌ها پرا از ماشین است وبه روز میفروشن تو روز روشن دزدی واقعا تو این مملکت آیا قانون است
پاسخ ها
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
ت
انشالله هرچه زودتر خودرو سازا نابود بشن هم جون مردم نجات پیدا میکنه هم پولشون هم اعصابشون در یکی از برگترین کثافت خونه های رانت خوارا بسته میشه
Iran, Islamic Republic of
18:42 - 1397/11/21
سلام
سال پیش که وضعیت عادی بود مشارکت در پیش فروش خودرو تشویق میشد و ارزش به شمار می آمد. الان کاری ناپسند بشمار می رود. واقعا تو این مملکت برای چیزی که مسببش نیستیم چرا تنبیه نمیشیم. چرا برای ثبت نامهای قبلی شرط بیمورد میگذارند؟
Iran, Islamic Republic of
18:54 - 1397/11/21
این ‌که خلاف است را که همه میدانند
دلیل اینکه چرا کسی نمی تواند با این تخلفات برخورد کند را کسی نمیداند
Iran, Islamic Republic of
19:23 - 1397/11/21
خیانتکارها.
از روزی بترسید که خشم مردم دیگرقابل کنترل نباشد.
پاسخ ها
بدون نام
United Kingdom
۲۱:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
مردم چند من است دلت خوش است مردم رئیس جمهور تعیین کردن که مجرز قانون باشد هیچ اختیاری ندارد چی میگید
Iran, Islamic Republic of
20:48 - 1397/11/21
برای مسعولین که سرشونو زیر برف کرده اند .متاسفم.خودرو مثل slx که از زمان اولین تولید تا تیرماه قیمتش ۳۳میلیون بود .ولی از تیرماه به بعد طی دو مرحله گران کرده اند.تا دوهفته قبل ۶۰ تومان بود .الان شده ۸۰ تومان.الام مملکت افتاده دست دلالان.هر طور که عشقشون میکشه و هر زمان اراده میکنند قیمت هه را میبرند بالا.و برای مردم هم متاسفم که بیشتر میرند میخرند .واقعا توی یه کشور به ظاهر اسلامی .ایا این دزدی نیست..خدا انشالله خکدش کمک کنه وضع مملکت سرو سامون بگیره و از این حرج و مرجی بیرون بیاد.
Iran, Islamic Republic of
23:22 - 1397/11/21
مشخص نیست خودرو سازان حامی کشور و مردم هستند یا دشمن مردم
Iran, Islamic Republic of
23:22 - 1397/11/21
مشخص نیست خودرو سازان حامی کشور و مردم هستند یا دشمن مردم
United Arab Emirates
01:00 - 1397/11/22
لطفا قیمت و تحویل این خودروهای پیش فروش را مشخص کنید تا قیمت ها افسار گسبخته نشود
البته تقصیر همه مشکلات خودروسازان و کانال قیمت ایرات جیب هستند خودشون می برند و می دوزند
Iran, Islamic Republic of
01:14 - 1397/11/22
من تو ایران خودرو هستم اینجا هم کارگر واقعی به اندازه ۱۰۰ تا ماشین که تولید میشه ۱۰ نفر است . منتهی از بغل این ۱۰ نفر ۹۰ نفر مفت خور بادمجون دور قاب چین تو شرکت جمع شدن ، که اکثرا سفارشی پارتی دار و امثال معرفی شدگان از طرف امثال شما نمایندگان هستند واسه اینه که آمار شما به نظر درست میاد ولی تو اجرا پر از رانتو فساده
Iran, Islamic Republic of
01:16 - 1397/11/22
۴۰ سال دزدی و غارت جیب مردم با انحصار خودرو و این داستان تا ابد ادامه دارد
Iran, Islamic Republic of
14:00 - 1397/11/22
آقا این چه مسخره بازیه 2 ماه پیش قیمت تعیین شده وزیر دستور داده سازمان بازرسی تائید کرده ایرانخودرو قبول کرده همه جی تموم شد که از شهریور تا دیماه به قیمت قبله تازه میگه لیلی زن بود یا مرد ...آقای عزیز برو دنبال اینکه چرا دعوتنامه ها صادر نمیشه این چرتو پرتا چیه تحویل مردم میدید سال تموم شد یکسال ما پیش خرید کردیم پولمون خوابیده مرد حسابی قرار بوده مهرماه ماشین مارو تحویل بدن هنوز هیچی به هیچی چرا دارید حزیون میکی.....
Iran, Islamic Republic of
00:05 - 1397/11/24
جناب رییس بفرمایید تواین ۴۰سال وقت نداشتید دستگاههای جدیدو بروز تهیه بکنید بابا چینیها کجا بودن الان کجا هستن اگر کمی به نسل جدید یا کاربلد ومتخصص روجوع میکردید الان تو دنیا حرفی برا گفتن داشتیم ...لطفا چاپ کنید
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج