روایت مردی که پس از فوت همسرش نخندید
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
ایرانیان - F داخلی موبایل111
کلینیک زیبایی پارسیس_f موبایل
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
پارسیس - f تبلت
کتاب لند_1
استخدام_1
دکتر استرکی_1
اپیلاسیون نانا 1
اپیلاسیون نانا 3
دکتر استرکی_3
کتاب لند_3
استخدام_3
استخدام_4
کتاب لند_4
دکتر استرکی_4
اپیلاسیون نانا 4
کتاب لند_2
دکتر استرکی_2
اپیلاسیون نانا 2
استخدام_2
ایرانیان - F داخلی1111
کلینیک زیبایی پارسیس_f
۱۱۴۲۶۱۳
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۴
۹۰۴۷
چهل روز از دومین روز تیر ۱۴۰۰، از واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده، از بهت و شوک و سوگ بازمانده‌ها می‌گذرد. می‌گویند وقتی کسی می‌میرد زمین تا چهل روز برای فقدان او گریان و عزادار است.

همشهری: چهل روز از دومین روز تیر ۱۴۰۰، از واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده، از بهت و شوک و سوگ بازمانده‌ها می‌گذرد. می‌گویند وقتی کسی می‌میرد زمین تا چهل روز برای فقدان او گریان و عزادار است.

بهراد مهرجو روزنامه نگار و همسر ریحانه یاسینی نوشت: غمگساری، در تنهاترین محیط‌ها و شخصیترین لحظات هر انسانی ممکن است. میتوان ساعت‌ها در گوش‌های نشست و بی‌حضور کسی و کسانی، اشک ریخت. میتوان موسیقی را پلی کرد و دقایق طولانی عقده‌های دل را خالی کرد.

روایت مردی که پس از فوت همسرش نخندید

نگاه کردن به یک عکس یا تماشای هزاران باره یک فیلم میتواند لحظات دل انگیزی از غمخواری را برای هرکســی رقم بزند. حداقل تجربه ۴۰ روز گذشــته‌ام نشــان میدهد برای گریه کردن هیچ مقدمه و موخر‌های نیاز نیست. هرجایی و در هر شرایطی، در ترافیک، در پارکینگ و هرجایی که بخواهید و بتوانید، اشک از دیده جاری میشود.

غــم این روز‌های من این نیســت که چطــور گریه کنم. تقریبا هرجا که خواســتم اشکم جاری شد. اشک تنها یک بروز بیرونی از احساســی اســت که به هرشکلی خودش را عیان میکند. اشــک ریختن در فــراق ریحانه عزیزم هم به یک برنامه روزانه زندگی من بدل شده‌اســت. کوچکترین گلایه ای از این وضعیت ندارم. اشــک تنها نماد اســت، از اینکه بدون او زندگی چقدر جانکاه و کمرشکن است.

امــا این روز‌ها غصــه بزرگتــری دارم. غمی کــه دلم را زیر باری ســنگین و تحمل ناپذیر در خــود مچاله میکند. گوشــهای از قلبم را خراش میدهد و بی مبالات ساعت‌ها و ساعت‌ها ادامه مییابد و آنقدر ظالمانه میتازد که احساس میکنــم بدون توســل به قــرص و داروی تســکین بخش، چار‌ه‌ ای برای مهار زدن به آن ندارم.

روایت مردی که پس از فوت همسرش نخندید

واقعیــت این اســت که شــاکله زندگی مــن و ریحانه را یک عنصر میســاخت: «خنده‌های بســیار به موضوعات بیشــمار» بــه زبانی مشــترک از طنــز رســیده بودیم که میتوانستیم به هرچیزی بخندیم. به موضوعات عادی، به مسائل پیش پاافتاده و هرآنچه که از نظر و نگاه دیگران لوث و بی معناســت. اما برای من و او اتفاقاتی سرشــار از خنده بودند.

ســاعت‌ها در ترافیــک میماندیــم و بــه همه چیــز که پیرامون مان را میساخت میخندیدیم. از تمام شدن بنزین ماشــین تا گرفتاری لحظات ســخت پیدا کــردن جاپارک. برای هر لحظــه ای تکیه کلامی اختــراع کرده بودیم، برای هــر مواجه‌های معنایی ســاخته بودیم که اگر به آن اشــاره میکردیم، در لحظه لبخند که نه، ریســه بــرای هردوی ما اتفاق میافتاد.

ایــن روز‌ها زیــاد گریه میکنــم. در همــان تنهایی‌ها و بی کســی های اطرافم. اما عجیب اســت که مدام ذهنم به اینجا کشــیده میشــود که از این پس بدون ریحانه چطور باید بخندم. به چه چیزی بخندم؟

خندیــدن مثل گریه کــردن نیســت. در تنهایی ممکن نیست و به یاری وفادار نیاز دارد. به کسی که در دل و جانت نفوذ کرده باشد و کلماتت را بفهمد. رابطه میان من و ریحانه از ابتدایی ترین روزهایش با همین خنده شروع شد.

همان برای ریحان بار اولی کــه دیدمش، همان چند لحظه اول که به صحبت با هم نشستیم، زبان طنز مشــترک میان هر دوی ما شکل گرفت و به لحظ‌ه ای ادبیات مشترک خندیدن در هر دوی ما ظهور کرد. از همان روز‌ها تا وقتی که حلقه عقد به دســتان هردوی ما چسبید تا حتی روز‌هایی که جر و بحث میکردیم و کارمان به دعوا میکشــید، همیــن خنده‌ها نجات بخش می شــدند.

وســط پیچیده ترین لحظات زندگیمان وقتی دنبال خانه خریدن بودیم و پول نداشتیم، وقتی در کار‌های روزانــه خودمــان درمانده بودیــم، وقتی دیروقــت به خانه میرســیدیم و شام نداشــتیم، وقتی گرفتاری اطرافمان را احاطــه میکرد، چند تکیــه کلام معنادار بــرای هردوی ما وجود داشــت که به ســرعت لحظات غمنــاک را به لبخند بکشاند.

حالا من تنهاترینم. کسی را ندارم که با او بخندم. کسی نیســت که زبان طنز مشــترک با او داشته باشم. دیگر همه لحظات ســخت زندگی واقعا سخت اســت. از اینجا به بعد زندگی با من شــوخی ندارد. حرفش را صریح و رک میزند. زمختی لحظاتش را به هر روشی در دل و جانم مینشاند.

روایت مردی که پس از فوت همسرش نخندید

آخریــن تصویری کــه از او دارم، ســاعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح مقابــل ترمینال ۲ فــرودگاه مهرآباد اســت. وقتی از ماشین پیاده شد که به سمت فرودگاه برود، با لبخند گفت:

«ببین هواپیما ســوار شدن خودش پنجاه درصد لذت سفر است.» نمیدانم چرا به جای اینکه یک لبخند ساده بزنم، با صــدای بلند خندیدم. این آخرین خنــده من در ۴۰ روز گذشته بود.

انتشار یافته: 64
در انتظار بررسی:10
Iran (Islamic Republic of)
07:18 - 1400/05/15
متاسفم . اوضاع سخته ولی مطمئنم دوباره میخندی
پاسخ ها
live
Netherlands
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
اون خنده هرگز
چون اون ادم دیگه نیست
این ادمها تو زندگی هرکس یک بار میان
وقتی میرن همه چی و میبرن حتی قلب ادمو
ادم رابطه داره ولی اون نمیشه
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
تموم نشد این قصه های رمانتیکتون؟ در روز کلی آدم در این مملکت می میرند فقط شانس نداشتند بازیگر و خبرنگار بشن
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
سال دیگه خبر عروسیشون میاد دارن قهقه میزنن ناراحت نباشید
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
نا هفت بچه بودیم ک پدرمون فوت کرد
من خودم هجده ساله بودم
خواهر کوچیکم فقط هشت سالش بود
اما بازم خندیدیم و روزگار گذشت و خواهد گذشت
اینا اولین نفرا نیستن ک میمیرن ،ما هم میمیریم
قصه رو یجوری نگین ک انگار فقط زن این آقا مرده

فقط نوع مردن فرق میکنه وگرنه مرگ برای همس
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
فراموشی نعمت بزرگ خداوند
Iran (Islamic Republic of)
07:46 - 1400/05/15
فقط میشه گفت اونا از این دنیا رفتن و خدا به بازماندگان صبر بده
پاسخ ها
پیشگو
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
تو جواد خیابانی نیستی؟
Iran (Islamic Republic of)
07:50 - 1400/05/15
خدا رحمت کند اما تو هم فراموش‌میکنی و میری یه زن دیگه میگیری این رسم روزگار است حالا نه خواهید دید
پاسخ ها
بی نام
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
احسنت
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
نه اینکه خودش اگه میمرد زنش زنده میموند نمیرفت شوهر نمیکرد
Iran (Islamic Republic of)
08:08 - 1400/05/15
لابد به ریش مردم میخندیدین
پاسخ ها
live
Netherlands
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
چه بی احساس
درک جملات اگه تو شرایطش نباشی معلومه برات نامفهومه
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
نیش زبان را کم کنید
الی
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
چقدر بد دلین
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
خودتو حتما به یه دکتر نشون بده متاسفم برات
Iran (Islamic Republic of)
08:08 - 1400/05/15
واقعا غم جانکاهی هست!!! اما همه ما از این غم ها و زخم ها کم نداریم! زخمی که دیگه ما رو آدم سابق نمیکنه.خدا به داد دلتون برسه.
پاسخ ها
live
Netherlands
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
ازدست دادن عشق باعث میشه اون ادم سابق نباشی
حتی هزاران نفر بیان و برن
Iran (Islamic Republic of)
08:09 - 1400/05/15
چه روایت راست و درستی
زبان مشترک برای خنده...
خندیدن رفیق میخواد برعکس گریه کردن
با آرزوی صبر و آرامش عمیق..
پاسخ ها
live
Netherlands
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
منم خیلی ازاین جمله خیلی خوشم اومد
چه واقعیت تلخی
بخاطر همینه خیلی ازماها ازته دل نمیخندیدم پایه نداریم
Iran (Islamic Republic of)
08:15 - 1400/05/15
چقدر دلم گرفت... خدا صبر بده بهتون امیدوارم یه روز بازم بتونید از ته دل بخندید غم سنگینیه انقدر خوب توصیف کردید که سنگینیش رو روی قلبم حس کردم خدا مراقب تمام انسانها و زوجها باشه. اما مشیت الهی رو باید پذیرفت، خداوند ارحم الراحمین روزی دل شما رو شاد خواهد کرد همان مهربانترین و عزیزترینمان
Iran (Islamic Republic of)
08:42 - 1400/05/15
خدا رحمتش کنه.ما را در غم خود شریک بدانید.روحش شاد
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
باشه
Iran (Islamic Republic of)
09:05 - 1400/05/15
آدم عشقشم از دست بده انگار تمام عمر عزاداره گرچه اون نمرده باشه. به نظرم غم از دست دادن عشقی که تو این دنیا نفس میکشه و تو نمیتونی بهش برسی خیلی سنگینتره
پاسخ ها
live
Netherlands
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
دقیقا
الی
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
اینو راس میگی واسه من اتفاق افتاده ومن روزی هزار بار فقط از خدا میخوام زنده وسالم باشه تو همین هوایی که من نفس میکشم اونم نفس بکشه
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
خداوندبه شماصبربدهدولی بدان که بالبخندتو،روح آنمرحومه هم شادخواهدشد.
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
البته از نظر روتنشناسی هم اثبات شده فشار روحی که ناشی از شکست عشقی کسی تجربه میکنه بیشتر از مرگ معشوق و با مرگ بهتر از شکست عشقی میشه کنار اومد
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
خیلی سخته عشقی که بهش نرسی و خودت هم تنها باشی عشقت ازدواج کرده باشه و هر روز حسرت اون عشق تو دلت باشه خیلی سخته
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۰۰:۵۲
اینی که گفتی از مرگ معشوق هم سخت تره فشار روانیش بیشتره
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
به درک که رفته و ازدواج کرده ، حسرت چی رو می‌خوری؟ عشق یک طرفه و حقارت رو؟
Netherlands
09:26 - 1400/05/15
چه جمله قشنگی
خندیدن مثل گریه کردن نیست همراه میخواهد
Iran (Islamic Republic of)
09:28 - 1400/05/15
دست کم یکسال بعد از ازدواج دومت چنان قهقه بزنی فعلا داغی
Iran (Islamic Republic of)
09:33 - 1400/05/15
قیافه خودش بهترین سوژه واسه خنده اس
Iran (Islamic Republic of)
09:47 - 1400/05/15
هم اکنون اشک می ریزم و می نویسم من پنج سال است که نخندیده ام.......بدون اقرار
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
خدا کمکت کنه انشالا
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
فقط به این فکر کن جهان محل گذر است
live
Netherlands
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
دقیقا مثل من
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
خوش به حالت من ۲۰ ساله نخندیدم
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
هم وطن برایت از خدا تکه ای آسمان هدیه میخواهم تا قلبت آروم بشه
ب
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
منم 6 ساله با اینکه ازدواج کردم ولی هنوز به عشقش اشک میریزم. نشد که بشه. انگار خدا هم نخواست به هم برسیم
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
بدون اقرار نه. بدون اغراق
Iran (Islamic Republic of)
09:51 - 1400/05/15
روحش شاد.خدا ایشااله بهت صبر بده.
Iran (Islamic Republic of)
10:11 - 1400/05/15
منم ۴ ماهه همسر عزیزم رو از دست دادم ...تک تک کلماتتون رو باگوشت وخونم حس میکنم خدا به شما ومن وهمه کسانی که شرایط مارو دارن صبر بده که جز صبر چاره نداریم
Iran (Islamic Republic of)
10:24 - 1400/05/15
منم دو سال و نیمه بعد از مرگ پدر نخندیدم..
Iran (Islamic Republic of)
10:25 - 1400/05/15
روحش شاد خدا بهتون صبر بده
Iran (Islamic Republic of)
10:58 - 1400/05/15
با خوندن این متن ناخودآگاه اشکم سرازیر شد. نمیدونم چی بگم. متاسفم ازاینکه اینقدر دلتون گرفته س. خداوند بسیار مهربان است و به قلب شما آرامش میدهد. فرمودند بعد هر سختی، آسونی هست. امیدوارم این آسونی و آرامش برای زندگی و قلب شما آقا بهراد و قلب تمام انسانهایی که قلب گرفته د دلِ تنگی دارن بزودی حاصل بشه.
Iran (Islamic Republic of)
11:32 - 1400/05/15
خواندیم چشمام پر اشک شد
میگن
احساس سوختن به تماشا نمیشود
اتش بگیر تا بدانی چه میکشم
خدا در قلب ادم ها محبت رو بنا کرده و هر کسی متن این هم وطن رو بخونه آهی در دل میکشه
ما هم در غم از دست دادن همسرتان سوگواریم
ولی سر نوشت رو باید از سرنوشت
پاسخ ها
بدون نام
United States of America
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
خدا به هممون صبر بده
ما ایرانیا از دست رفته زیاد داریم
داغ دل و حسرت زیاد داریم
Iran (Islamic Republic of)
11:48 - 1400/05/15
خدابهت صبربده.چه میشه کرد.توکل کن
Iran (Islamic Republic of)
11:52 - 1400/05/15
همه ی ما از دست دادن را به نوعی تجربه کرده ایم و باز هم می کنیم. ما در سوگ دیگران و دیگران در سوگ ما
ولی زندگی جریان دارد. به همین راحتی
Iran (Islamic Republic of)
12:10 - 1400/05/15
روحش شاد
خدای مهربون روح و جسم تو رو هم شاد کنه.
Iran (Islamic Republic of)
13:00 - 1400/05/15
شما هم رسانه ای شدی داداش
Iran (Islamic Republic of)
13:57 - 1400/05/15
توصیف جالبی بود ازغم و جدایی: خدا بیتون صبر عطا کندمارادرغم خود شریک بدانید.
Iran (Islamic Republic of)
14:08 - 1400/05/15
اتوبوس ن بود ولوو بود ای بی اس داشت درجه یک بود لاستیک نو بود همه چیز درجه یک بود نه چپ میکرد نه این لالها پرپر میشدند.
Iran (Islamic Republic of)
14:27 - 1400/05/15
خدا به شما وخانواده وهمچنین همسروخاخانم مهشادکریمی صبرعطا کنه
Iran (Islamic Republic of)
14:41 - 1400/05/15
زندگی جریان دارد میدونم سخته برات ولی به زندگی برگرد در حال اینچنینی ماندن چیزی را عوض نمیکند
Iran (Islamic Republic of)
15:39 - 1400/05/15
بیچاره کارگرانی که هرروز در این کشور میمیرند وجایی برایشان نمینویسند وراحت
از کنارش میگذرند
Iran (Islamic Republic of)
15:48 - 1400/05/15
اینقدر ناراحت نیستی که میتونی مطلب در این مورد بنویسی من کسانی رو می‌شناسم که بعد از مرگ همسرشون تا مدتها مات و مبهوت هستن و اصلا اینگار تو این دنیا نیستن
Iran (Islamic Republic of)
17:01 - 1400/05/15
خدا بهتون صبر بده
زندگی همینه دیگه غیر قابل پیش بینی
Iran (Islamic Republic of)
20:07 - 1400/05/15
بس کنید بابا رسانه دست تون هست هر چی بخواین می نویسین .
از دنیا رفت خدا رحمتش کنه .
Iran (Islamic Republic of)
02:42 - 1400/05/16
فقط میتونم بگم خدا ال کنه خدا بل کنه
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
بهمن پور_داخلی1
شیرآلات زمانی_1
تاپ لپتاپ_1
شیرآلات زمانی_3
تاپ لپتاپ_3
بهمن پور_داخلی3
شیرآلات زمانی_4
بهمن پور_داخلی4
تاپ لپتاپ_4
بهمن پور_داخلی2
شیرآلات زمانی_2
تاپ لپتاپ_2
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
آیلین_تزریق چربی موبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
کیان برنا_فوتر موبایل
کلینیک فرشته_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل2
شفا_فوترموبایل
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
شاخه نبات_ فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوتر2
آیلین_تزریق چربی
کلینیک فرشته_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
فنی آتل_فوتر
شفا_فوتر
کیان برنا_فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان
آیلین_فوتر کاشت ابرو
قالیشویی ادیب_فوتر
آیلین_فوتر بلفارو
رستوران پارسیان_فوتر
شاخه نبات_ فوتر
تدبیرکالا_فوتر
دکتر عارفی - فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر